پوستر فیلم  طعم طمع

طعم طمع

محصولایران
سریال «طعم طمع» داستان خانواده کشاورزی اصفهانی است که با بروز بحران خشکسالی بر سر دو راهی ماندن و رفتن گیر کرده اند، از طرفی فروختن زمین های اجدادی را، راه چاره می دانند و از طرفی دیگر تغییر روش کار و ماندن و ساختن، اما در این میان طمع بیش از اندازه پسر ارشد خانواده آن ها را دچار چالشی بزرگ می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر