پوستر فیلم  خانه دوست

خانه دوست فصل 1 قسمت 26

محصولایران
مجموعه نمایشی و آموزشی «خانه دوست» به بررسی چالش های زندگی نوجوانان می پردازد و به صورت غیرمستقیم در قالب بخش های نمایشی به آن ها نکات تربیتی و معنوی را آموزش می دهد. در بخش پایانی بعد از آیتم های نمایشی، دو مهمان با یکدیگر گفتگو می کنند؛ یک کارشناس امور تربیتی و یک نوجوان نخبه ترکیب مهمان های برنامه را تشکیل می دهند که مرور داستان زندگی آن نوجوان، نکات قابل توجهی را برای مخاطب نوجوان برنامه ارائه می‌ دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر