پوستر فیلم  آغازگر یک پایان

آغازگر یک پایان

محصولایران
«آغازگر یک پایان» مستند زندگی و زمانه شهید «سید محمدباقر صدر» است که به مقاطع مختلف زندگی شهید محمدباقر صدر، از اجازه اجتهاد در کودکی تا جابه‌ جایی‌ های چندباره قبر ایشان در دوران صدام حسین و رژیم بعث در عراق می‌ پردازد.