پوستر فیلم  سال های ابری

سال های ابری

محصولایران
زندگی «حسین سالار» از روزی به هم می‌ ریزد که جاسم پرده از سال‌ های ابری ذهن سالار برمی‌ دارد. دیری نمی‌ گذرد که سالار می‌  فهمد این فقط بخشی از هجمه بزرگی است که کیان زندگی او را هدف گرفته. او باید تصمیمی بزرگ بگیرد. مصالحه با مهاجمان، یا آغاز جنگ برای اثبات شرافتی که سال‌ ها برای آن جنگیده است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر